Forskargruppen

Linn Sandberg

Linn Sandberg är forskare och lärare i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Fokus för Sandbergs forskning är relationen mellan genus, åldrande, sexualitet och kropp. I sin avhandling studerade Sandberg manlighet och åldrande med speciellt fokus på äldre mäns erfarenheter av sexualitet och den åldrande kroppen. Under senare år har Sandberg forskat kring genus, sexualitet och intimitet bland personer med demenssjukdom.

Karin Lövgren

Karin Lövgren är lektor på Högskolan i Gävle. Hennes forskning handlar om kulturella konstruktioner av ålder och åldrande, ofta ur ett vardagsperspektiv, och med särskilt fokus på medier och populärkultur. Lövgren har medverkat i flera publikationer, och arbetat med att tillgängliggöra forskning om ålder och åldrande för en bred publik.

Hon har forskat om kvinnor och åldrande och disputerade 2009 på en avhandling Se lika ung ut som du känner dig”: kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40. I avhandlingen analyserades tidskrifter som vänder sig till medelålders och äldre kvinnor, med ålder som försäljningsargument.

Hon har intervjuat om åldrande med kläder i garderoben som utgångspunkt för att undersöka upplevelser, erfarenheter och kulturella föreställningar om åldrande. Forskningsprojektet var finansierat av Riksbankens jubileumsfond

Jeff Hearn

Jeff Hearn är professor i genusvetenskap vid Örebro universitet. Han har forskat om åldrande, genus och generation under många år. Bland annat har han studerat ålderismens dubbelhet, hur den drabbar både barn/unga och äldre. Fokus för Jeffs forskning är ålder/åldrande och ålderism i relation till arbete och organisationer, speciellt i relation till män och maskuliniteten. För närvarande slutför han boken Age’ at ‘Work’: Ambiguous Boundaries of Organizations, Organizing and Ageing tillsammans med Wendy Parkin.

Sam de Boise

Sam de Boise är universitetslektor i Musikvetenskap vid Örebro Universitet. Hans forskning har främst handlat om förhållandet mellan musik och representationer av maskulinitet i musikmedier samt om mäns musikengagemang. Han har också stort forskningsintresse för frågor om jämställdhet och musikbranschen.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: