“Kallar vi oss gubbar?” – liten uppdatering om vad som hänt i projektet under vintern

Under vintern träffade Linn och Karin från forskarteamet tre grupper av män i åldrarna 75-99 år för intervjuer om hur man upplever åldrandet som man. Det var fantastiskt spännande intervjuer där allt mellan himmel och jord diskuterades, till exempel om man kallar sig själv för gubbe, vad skillnaden är mellan att vara 60 och 80, och hur man upplever kroppen och dess krämpor som äldre man. Vi har också tillsammans med två av grupperna läst boken En man som heter Ove av Fredrik Backman, som en skildring av manligt åldrande i populärlitteraturen. Vi i forskargruppen ser fram emot att analysera boken och skriva mer om våra deltagares tolkningar av den framöver. 

I februari var projektledaren Linn på Bar Ilan University i Tel Aviv och träffade forskarna från de andra europeiska forskargrupperna för att diskutera resultaten från de intervjuer vi gjort så här långt. Skillnaderna mellan länderna är på vissa sätt stora och därmed också villkoren för mäns åldrande. Till exempel är skillnaderna i medellivslängd mellan länder som Sverige och Estland påtagliga, så när man betraktas som gammal ser ju därför väldigt olika ut. 

En annan intressant jämförelse är hur manligheten i de olika länderna formats i relation till ländernas kultur och historia. Om man jämför Sverige och Israel har till exempel israelisk manlighet formats i relation till militären som organisation och till krig och konflikter i regionen, medan svensk manlighet formats i relation till långvarig fredstid, socialdemokratins folkhemsbygge och ideal om jämlikhet och jämställdhet. Ett första intryck från intervjuerna är att de män som intervjuades i Israel och Estland var mer benägna att betona sig själv som fortsatt aktiva och att nedtona kroppsligt åldrande och krämpor i jämförelse med de män vi intervjuat i Sverige. Kanske kan detta förstås i relation till olika normer och förväntningar på manlighet i de olika nationella och kulturella kontexterna? Det här något för oss att utforska vidare. 

I mitten av mars kom corona-viruset att förändra tillvaron för många och vi var tvungna att hastigt skjuta upp kommande intervjuer på en obestämd framtid. Det känns naturligtvis tråkigt men framför allt har vi just nu tankarna hos alla er som tvingas till isolation och oro för den egna och närståendes hälsa. Vi kommer återuppta intervjuerna så snart det är möjligt och under tiden kommer vi att analysera de intervjuer vi gjort samt utvalda filmer och böcker om äldre män och manligt åldrande. Här kan ni läsa en text som Karin skrivit till magasinet Äldre i centrum om åldrande och manlighet i Ulf Lundells Vardagar-serie.


Uppstart för projektet!

Uppstartsmöte med de andra europeiska forskargrupperna i Graz 2019.

Hösten har inneburit uppstartsförberedelser för projektet. Vi i forskargruppen har ägnat oss åt inläsning, både av aktuell skönlitteratur och tidigare forskning om manlighet och åldrande. Bland annat har vi läst Edvard H. Thompsons Men, masculinities and ageing som kom ut förra året (Karin, som är en del av forskarteamet kommer snart ut med en recension av den som vi kommer länka till här).

I september var några av oss i forskargruppen också och såg pjäsen Arg gubbe, en monolog med Michael Segerström, för inspireras kring vilka representationer av mäns åldrande som finns i kulturen just nu.

Under hösten har vi också arbetat med förberedelser inför att sätta igång med de första fokusgruppsintervjuerna. Det här är ett arbete som görs i samarbete med de andra europeiska forskargrupperna som ingår i projektet och genererar många spännande frågor: Vilka frågor kan vi ställa till deltagarna, vilka skillnader finns i de olika kulturella kontexterna till exempel?

Följ gärna projektet på Twitter @EuMascage för uppdateringar om vad som händer även i de andra länderna som deltar.

Create your website at WordPress.com
Get started